Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Γενικοί όροι πρόσβασης & Περιορισμός Ευθύνης

Η παρούσα ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα») δημιουργήθηκε και ανήκει στην φαρμακευτική εταιρία Angelini Pharma Hellas Α.Β.Ε.Ε (η «Εταιρία») και έχει ως αποκλειστικό στόχο την παρουσίαση της Εταιρίας και ενημέρωση ως προς τις δραστηριότητες της. Η πλοήγηση στην Ιστοσελίδα και πρόσβαση σε πάσης φύσεως υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η πρόσβαση και πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα είναι ελεύθερη. Η Ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες γενικού περιεχομένου και δεν απευθύνεται σε ασθενείς, δεν συνιστά και δεν υποκαθιστά ιατρική συμβουλή, συνταγογράφηση ή προτροπή αυτής και δεν πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε σχετική απόφαση ή ενέργεια. Η Ιστοσελίδα σε κάθε περίπτωση δεν αποσκοπεί στην προώθηση ή διαφήμιση των προϊόντων της Εταιρίας, το δε υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν έχει προετοιμασθεί και εκτίθεται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο και τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ όπως ισχύει. Επίσης, οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελούν προσφορά ή πρόσκληση προς αγορά, προμήθεια ή εμπορία προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα της Εταιρία ή οποιασδήποτε εταιρίας του ομίλου της. Κατά την χρήση της Ιστοσελίδας οι επισκέπτες συμφωνούν και αποδέχονται να απευθύνονται αρχικά στην Εταιρία για τυχόν ερωτήσεις ως προς το περιεχόμενο αυτής.

Η Εταιρία, προετοιμάζοντας και διαθέτοντας στο κοινό το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, έχει επιδείξει την προσήκουσα επιμέλεια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Στον βαθμό που επιτρέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου, επισκέπτη της Ιστοσελίδας ή μη, για τυχόν ελλιπείς ή αντιφατικές ή ανακριβείς πληροφορίες ή σφάλματα στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκλήθηκε σε οποιονδήποτε τρίτο εκ του λόγου αυτού και εν γένει στο πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας.

2. Χρήση της Ιστοσελίδας

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στις επιμέρους σελίδες της. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση και χρήση όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παρόχου υπηρεσιών Internet). Επιπλέον, οι επισκέπτες δεσμεύονται να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση που μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από πλευράς οποιουδήποτε επισκέπτη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή την ζημία οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της Εταιρίας, ο επισκέπτης αντίστοιχα υποχρεούται και συμφωνεί να αποζημιώσει την Εταιρία για κάθε ζημία ή/και απώλεια που θα προκύψει από μια τέτοια αξίωση.

Περαιτέρω οι επισκέπτες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν κακόβουλα την Ιστοσελίδα εισάγοντας ιούς, κακόβουλα προγράμματα τύπου trojans, worms, logic bombs ή άλλου υλικού που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε Η/Υ. Ομοίως οφείλουν να μην αποκτήσουν ούτε να επιχειρήσουν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στον server της Ιστοσελίδας ή σε οποιονδήποτε server, υπολογιστή ή βάση δεδομένων σχετίζεται με την Ιστοσελίδα. Οι χρήστες οφείλουν επίσης να απέχουν από κάθε επίθεση στην Ιστοσελίδα μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας. Η παραβίαση του ως άνω όρου συνιστά παραβίαση του νόμου. Η Εταιρία θα αναφέρει τυχόν παραβιάσεις αυτού του είδους στις αρμόδιες Αρχές (διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος) και θα συνεργαστεί μαζί τους αποκαλύπτοντάς τους την ταυτότητα του αντίστοιχου χρήστη με όποια στοιχεία τυχόν διαθέτει ανά περίπτωση. Σε περίπτωση δε οποιασδήποτε τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας θα τερματιστεί αμέσως.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή βλάβη που έχει προκληθεί από επίθεση άρνησης υπηρεσίας, ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα, τα οποία μπορεί να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή χρήστη, τα προγράμματα του υπολογιστή, τα δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας ή της μεταφόρτωσης υλικού που έχει αναρτηθεί ή συνδεθεί με αυτό. Σύμφωνα με την ορθή πρακτικής χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνιστάται ο έλεγχος του υλικού ή/και του περιεχομένου στο οποίο οι χρήστες έχουν πρόσβαση ή/και μεταφορτώνουν από την Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας εμπορικά διαθέσιμο, ενημερωμένο λογισμικό ελέγχου ιών.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

 Η Εταιρία παραχωρεί στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδα πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτής µόνο για προσωπική τους, µη εμπορική χρήση. Τα δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτή και στη γενική εικόνα της Ιστοσελίδας, αποτελούν αποκλειστικά δικαιώματα της Εταιρείας (με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων) εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε επιμέρους υλικό. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή, ολική ή μερική μετάδοση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες της, εκτός εάν η Εταιρία έχει συγκατατεθεί ρητά προς τούτο. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεν δικαιούνται να κάνουν εμπορική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τεχνολογιών, προϊόντων ή διαδικασιών ή οποιουδήποτε άλλο δικαίωμα Πνευματικής ή Βιομηχανικής ιδιοκτησίας περιέχει ή αναφέρεται ή αφορά την Ιστοσελίδα.

Υπό την επιφύλαξη της πρότερης ρητής συγκατάθεσης της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω, η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης, της δημιουργίας οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στην Ιστοσελίδα και/ή στο περιεχόμενό της, της ενσωμάτωσης σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται πλήρως. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτήν την Ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι προσβάσιμο «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Επιπλέον, το περιεχόμενο δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε είναι ιδιοκτησία της Εταιρίας ή των συνδεδεμένων μ’ αυτήν εταιριών, είτε χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα κατόπιν σχετικής άδειας των δικαιούχων τους. Η οποιαδήποτε μορφή χρήσης αυτών των απεικονίσεων από τους χρήστες της Ιστοσελίδας εκτός του πλαισίου αυτής, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από τους χρήστες, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από τους παρόντες όρους ή παρέχεται ειδική άδεια σε άλλο τμήμα της Ιστοσελίδας.

4. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται, αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση των επισκεπτών της, να περιέχει συνδέσμους που τους μεταφέρουν σε ιστοσελίδες που τηρούνται από τρίτους. Οι πάροχοι αντίστοιχων άλλων ιστοσελίδων φέρουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοτόπων που διατηρούν και υπηρεσιών που τυχόν παρέχουν μέσω αυτών. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτου που τυχόν συνδέεται με την Ιστοσελίδα. Η σύνδεση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας με άλλους ιστότοπους ή ηλεκτρονικές/διαδικτυακές τοποθεσίες, γίνεται με ευθύνη τους και χωρίς άδεια από την Εταιρία και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστότοπων ή ηλεκτρονικών/διαδικτυακών τοποθεσιών αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Συνιστάται στους επισκέπτες της Ιστοσελίδας να ανατρέχουν στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτονται.

5. Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας ή την Ιστοσελίδα στο σύνολό της περιλαμβανομένων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο χρήστης θα εισέλθει στην Ιστοσελίδα. Παρά τα ανωτέρω, η Εταιρεία δεν θα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ενημερωμένη την Ιστοσελίδα. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν την Ιστοσελίδα. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικότητες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα θα λειτουργούν αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η Ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που υποστηρίζει την Ιστοσελίδα δεν έχουν ιούς ή bugs.

6. Συνέπειες παραβίασης

Εάν γίνει αντιληπτό ότι οποιοσδήποτε χρήστης της Ιστοσελίδας παραβεί οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο, η Εταιρία θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της απαγόρευσης χρήσης των πληροφοριών που έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα από την Εταιρία, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα από τον χρήστη (όπου επιτρέπεται αυτό), οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Εταιρία υποστεί οποιαδήποτε ζημία εκ του λόγου αυτού, η Εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση από το χρήστη της εν λόγω ζημίας.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της διέπονται από την Ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με την Ιστοσελίδα αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Περίοδος αναθεώρησης: 2 έτη
Τελευταία θεώρηση: Οκτώβριος 2014